Creative Commons

posted on 23 Apr 2009 23:00 by pkmonkey

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/

 

- ห้ามนำรูปไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตก่อนค่ะ
- เมื่อได้รับอนุญาต รูปที่จะนำไปใช้ ห้ามย่อขยาย หรือดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อนำรูปไปแล้วควรระบุเว็บที่นำรูปมาใช้ด้วยค่ะ

 

 

P i n k i e M o n k e y View my profile